สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
Username :  
Password :
::เงินเดือนนำเข้าล่าสุด
:: มกราคม 2564  
:: ธันวาคม 2563
:: พฤศจิกายน 2563
:: ตุลาคม 2563
::ข่าวประชาสัมพันธ์    
   แจ้งรายการหัก กบข./กสจ. เพิ่มเติมในสลิปเงินเดือน พฤศจิกายน 2555 ประกาศเมื่อ 04-Dec-201202:25:37: pm
   

เนื่องจากเดือนตุลาคม 2555 ที่ผ่านมารายการหัก กบข./กสจ. ประจำเดือน มีความคลาดเคลื่อน หรือยังเป็นยอดเท่ากับเดือนกันยายน 2555 น้อยกว่าความเป็นจริงของเงินเดือนตุลาคม 2555  ซึ่งจะต้องหักส่งร้อยละ 3 ของเงินเดือน  ในเดือนพฤศจิกายน 2555 งานการเงินจึงทำการหักส่ง กบข./กสจ. เพิ่มเติมในส่วนที่ขาดประจำเดือน ตุลาคม 2555 โดยจะปรากฎเป็นรายการ กบข./กสจ. แยกต่างหาก จากรายการประจำเดือน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจจึงแจ้งมาเพื่อทราบ 

ตัวอย่างตามไฟล์แนบ

    ตัวอย่างแจ้ง กบข เพิ่ม.doc
   แจ้งให้ผู้มีรายชื่อไปชำระหนี้ด้วยตนเอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 ประกาศเมื่อ 27-Nov-201209:50:30: am
   

ตามที่ สพป.อด.3 ได้เบิกจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 มีบางรายที่ไม่สามารถหักเงินนำส่งเจ้าหนี้ได้ ขอให้ดำเนินการนำส่งเงินด้วยตนเอง บัญชีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

    5511.xls
   แจ้งให้ผู้มีรายชื่อไปชำระหนี้ด้วยตนเอง ประจำเดือน ตุลาคม 2555 ประกาศเมื่อ 29-Oct-201206:56:44: pm
   

ตามที่ สพป.อด.3 ได้เบิกจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดประจำเดือน ตุลาคม 2555 มีบางรายที่ไม่สามารถหักเงินนำส่งเจ้าหนี้ได้ ขอให้ดำเนินการนำส่งเงินด้วยตนเอง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ในเดือนนี้มีการหักเงินส่งคืนคลัง ซึ่งจะปรากฎอยู่ในช่องรายการ "คอมพิวเตอร์" นั่นหมายถึงผู้ที่มีรายการดังกล่าวได้ถูกหักเงินส่งคืนคลังนะครับ รายละเอียดการหักดูได้ตามบัญชีเรียกเงินคืนในหัวข้อข่าวก่อนหน้านี้นะครับ

    291055.xls
   เรียกเงินคืน-กรณีค่าครองชีพชั่วคราวตกเบิกเกิน ประกาศเมื่อ 12-Oct-201210:50:25: pm
   

ตามที่ได้เบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๕๕ และได้โอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคลของผู้มีสิทธิ์ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ไปแล้ว นั้น  แต่เนื่องจากได้ตรวจทานรายการ ตั้งแต่ เดือนเมษายน ๒๕๕๔ จนถึงเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕(ระยะเวลาตกเบิก)  แล้วพบว่ามีบางรายได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ  ซึ่งจะต้องส่งคืนเงินจำนวนที่เกินดังกล่าวให้กับทางราชการ โดยงานการเงินจะทำการหักเงินเดือนตามรายการหักส่งคืนที่แนบมาพร้อมนี้

    detail1-56.xls
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20
©ระบบสลิปเงินเดือน v2.0 พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ e-mail : admin_in4@hotmail.com